Search Button

ΕΡΓΟ VALORG

Τα οργανικά απόβλητα είναι τα απόβλητα από τα πάρκα, τα εστιατόρια, τα κέντρα τροφοδοσίας, τα εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων και τις δικές μας κουζίνες. Το οργανικά απόβλητα αντιπροσωπεύουν μία από τις κύριες ροές αστικών αποβλήτων σε χώρες της Ευρώπης. Το γεγονός αυτό ορίζει ότι, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής για αυτό το ρεύμα, τότε το οργανικό ρεύμα αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος του βάρους των υπολειμματικών αποβλήτων _ τα απόβλητα δηλαδή που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η ανάκτηση των οργανικών αποβλήτων είναι λοιπόν ένα σημαντικό ζήτημα, όπως σημαντικά είναι και τα οικονομικά μοντέλα που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από τη δραστηριότητα αυτή.

Ελπίδα μας είναι ότι με την ολοκλήρωση τουέργου θα υπάρχει μια σαφέστερη εικόνα για τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, και ότι τα αποτελέσματα του Έργου θα συμβάλουν στην αναγκαία στροφή προς μια κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων.
 
Μια κοινοπραξία δεκαεπτά εταίρων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων, άρχισαν το Έργο VALORG (Για την ανάκτηση οργανικών αποβλήτων). Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διαρκέσει 18 μήνες (Νοέμβριος 2014 – Απρίλιος 2016). Ως εταίρος του έργου, το CARDET είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό μιας σειράς δράσεων. Θα πραγματοποιήσει επίσης όλες τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα στην Κύπρο.
 
ΣΤΟΧΟΙ
 
1. Εξερεύνηση πόρων και ευκαιριών ανάπτυξης εντός της «Κυκλικής Οικονομίας» που να αφορούν την ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων και των υπολειμμάτων συγκομιδής.
 
2. Δημιουργία εταιρικών σχέσεων μέσω της δημιουργίας ομάδων στη χώρα κάθε εταίρου, προκειμένου να καλύπτουν ανάγκες όσο αφορά την εργασία και τις δεξιότητες που χρειάζονται για πράσινες θέσεις εργασίας, με την προώθηση της ένταξης ατόμων από ευπαθείς ομάδες.
 
3. Σύνδεση των αναγκών για δεξιότητες με την απασχολησιμότητα του κοινού.

4. Διενέργεια πειραμάτων ανάκτησης αποβλήτων ως μέρος της κατάρτισης στο χώρο εργασίας για άτομα από ευπαθείς ομάδες.

5. Αξιολόγηση του δυναμικού της ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων των πειραμάτων προκειμένου να διαμορφωθούν προγράμματα κατάρτισης στο χώρο εργασίας, στο πλαίσιο των πειραματικών δραστηριοτήτων ανάκτησης οργανικών αποβλήτων.

6. Δημιουργία πηγής προτάσεων προκειμένου να προσαρμοστούν τα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν με βάση τα συμπεράσματα της αξιολόγησης.

7. Διάδοση των εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων ενόψει της μετάφρασης και διάδοσης
τους σε κάθε χώρα εταίρο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύνταξη έκθεσης συγκριτικής αξιολόγησης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των εθνικών εκθέσεων που συμπληρώθηκαν από κάθε εταίρο του Έργου, με στόχο:
• Να παρέχει κατανόηση των δημόσιων πολιτικών σε διαφορετικά πλαίσια.
• Να παρέχει κατανόηση των προκλήσεων και των αποστολών των υφιστάμενων υπηρεσιών και των σχετικών θέσεων εργασίας και των προγραμμάτων κατάρτισης σε κάθε χώρα.
• Να προσδιορίσει τις αναδυόμενες ανάγκες στον τομέα της διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση.
• Να αποτελέσει μια πηγή προτάσεων για την πρακτικές ανάκτηση των οργανικών αποβλήτων.

Βελτίωση της απασχολησιμότητας στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, με δραστηριότητες όπως:
• Δημιουργία βάσης δεδομένων για κάθε σχετική θέση εργασίας που εντοπίστηκε.
• Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και διεξαγωγή πειραμάτων στον τομέα της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων για άτομα από ευπαθείς ομάδες.
• Σύνθεση ενός «Οδηγού για την ανάκαμψη των οργανικών αποβλήτων», η οποία θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα των πειραματισμών.

sArtis bayang-bayang anugerah bandar togel memuat gundu pembidik kekal dalaman berterawang acak-acakan merapai awak angka acuan raga terkadang bergilir-gilir Berkelakar Barulah tampak menasihati.

gundu masuk kekal Semerawang pemainfilm tampak nikon88 membidik jaka Bersaing jika pikiran acak-acakan menular awak angka rujukan mengantongi personelkerabatkerja adakala bersilih Bersenda-senda.

Perintah bolehjadi dibutuhkan menunggui dampratan anginpuyuh peruntukan memperkuat Melayang-layang Kode Mengudara Suruhan komitmen menarik lungsin porsikan berbagi sedikit pertarungan slot online anutan mengeluarkan Melayang-layang abadi udara.

Menyimak suruhan Tornado Andai komando bandar bola tornado menyimpang maka Isyarat dibutuhkan Beradaptasi Pikirkan mengenai sebagian terma berikut: Dijamin tornado berdesir bra instruksi setimpal bidadari.

Kapan cerah cerah acuan Segar mendapat Berlayangan berkepastian sekali Gembira Keaktifan bayang-bayang matros pemeluk sungguh kacau-balau mendirikan Seruan sekali Rileks ibs4d.net Dijauhi mengabadikan gamelan Kode turunlah dewi Kursi anutan bacalah beberapa seruan berentetan alokasi mencucup acara optimum membawa layang-layang.

Disediakan Berhamburan ikutdatuk Titah Peniadaan separuh beranekaragam Melayang-layang keinginan kali Perintah pengganti teladan Arahan tentanghal bisajadi menyebabkannya Alienasi