Search Button

MuNet

«Eνδο-ευρωπαϊκό δίκτυο Δήμων»

Η Δράση αφορά στη δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών με τη συμμετοχή τοπικών αρχών για ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών σχετικά με τις οργανωτικές δομές για την ένταξη και τη διαφορετικότητά. Σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων ένταξης που υλοποιούνται από τις τοπικές αρχές στην Ευρώπη.

Ο Δήμος στο πλαίσιο της Δράσης, αναμένεται να υποστηρίξει τις ενέργειες ενημέρωσης και διάχυσης της δράσης, την ανάπτυξη τους δικτύου, να συμμετάσχει σε σεμινάρια και συνέδρια, και σε εκπαιδευτική εκδρομή.


ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης ΥΤΧ

Ετήσιο Πρόγραμμα: 2013  

Τίτλος Έργου: Δράση D1 (αρ.7) : Ενδο-ευρωπαϊκό δίκτυο Δήμων –συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία

Χρονική Διάρκεια: 8/12/2014 - 30/06/2015

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΕΤΕΧΟΥΝ: 

ΔΗΜΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:
1. ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ
2. ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΙ ΛΕΜΕΣΟΥ:

1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΙ ΠΑΦΟΥ:
1. ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ

ΔΗΜΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ/ΛΑΡΝΑΚΑ
1. ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Γενικός Στόχος Ενδο – Ευρωπαικού Δίκτυου Πολεων  (ΕΔΔ)

Η ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών με Μεσογειακά κράτη και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και ειδικότερα τις Τοπικές Αρχές τους, οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και ανάγκες όσον αφορά στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών μέσα από ένα κοινό δίκτυο και βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων που εφαρμόζονται όσον αφορά την ένταξη.
Γενικός Στόχος ΕΔΔ

Ειδικοί Στόχοι ΕΔΔ
 
Αναβάθμιση, ενδυνάμωση και περαιτέρω ανάπτυξη πολύπλευρων δικτύων συνεργασίας μεταξύ Τοπικών Αρχών (ΤΑ)

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, κατάρτισης και ενημέρωσης με τη συμμετοχή τουλάχιστον 100 λειτουργών ΤΑ

• Αποτύπωση, συγκέντρωση και ανταλλαγή γνώσεων, κατάρτισης, ειδικεύσεων και πρακτικών μεταξύ των μελών του δικτύου

Ενδυνάμωση των μελών του, τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα κοινά προβλήματα και να προωθούν σχετικές προτάσεις και λύσεις

Δημιουργία «σημείων επαφής» μεταξύ ΤΑ από όλη την Ε.Ε.

• Στη μεγιστοποίηση της πληροφόρησης και της διάχυσης των εργασιών των μελών του δικτύου τόσο εντός του δικτύου όσο και προς άλλους ενδιαφερόμενους φορείς εκτός του δικτύου.
 

Ανάπτυξη Δικτύου

Διερεύνηση αναγκών των TA σε θέματα συνεργασίας, οργανωτικών δομών και εξειδίκευσης στη διαχείριση θεμάτων ένταξης ΥΤΧ

Καταγραφή των υπηρεσιών που προσφέρουν ΤΑ στην Ε.Ε. σχετικά με την ένταξη ΥΤΧ, και τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν

Πρόσκληση Τοπικών Αρχών για συμμετοχή στο δίκτυο (σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Αρχή και τους Εταίρους)

• Διαπροσωπικές και Διαδικτυακές συναντήσεις για καθορισμό του Σχεδίου Δράσης του Δικτύου

Καθορισμός πεδίων δράσης, κατάρτισης και συνεργασίας
Διαχείριση, Επικοινωνία , Δικτύωση
           
Εναρκτήρια Διεθνής Συνάντηση με 5 λειτουργούς Τοπικών Αρχών από κράτη της ΕΕ και τουλάχιστον 20 λειτουργούς Τοπικών Αρχών από την Κύπρο

Συναντήσεις και Τηλεδιασκέψεις με μέλη του Δικτύου (4 συναντήσεις με ΤΑ από Κύπρο και 3 τηλεδιασκέψεις με ΤΑ από Ε.Ε.)

• Επέκταση Δικτύου μέσω των μελών του και της διαδικτυακής πλατφόρμας (τουλάχιστον 80 ΤΑ)

• Εργαλεία διαδικτυακών συζητήσεων

• Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης

• Ανάπτυξη Σχεδίου Βιωσιμότητας
Κατάρτιση και Ενδυνάμωση
Επιτόπια Εκπαιδευτική Επίσκεψη για 5 λειτουργούς ΤΑ από τη Κύπρο, σε ΤΑ της Ε.Ε.
Σεμινάρια σε όλες τις επαρχίες τη ελεύθερης Κύπρου για λειτουργούς ΤΑ

Ψηφιακό Αρχείο Πηγών και Καλών πρακτικών διαχείρισης της μετανάστευσης σε τοπικό επίπεδο

• Διαδικτυακές Εκπαιδευτικές Ενότητες
o «Μοντέλα Συνεργασίας και Οργανωτικές Δομές Τοπικών Φορέων σε θέματα ένταξης και διαφορετικότητας»

o «Διαχείριση μετανάστευσης και ένταξης, εμπειρίες και καλές πρακτικές από την Ευρώπη»

ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ
 
Οι ΤΑ θα έχουν ευκαιρίες για αλληλεπίδραση, συνεργασία και για ανταλλαγή πρακτικών, γνώσεων, εμπειριών και πληροφοριών που αναμένεται να συντείνουν αποτελεσματικά στη στρατηγική ένταξης των ΥΤΧ

• Η Υπεύθυνή Αρχή, με την ολοκληρωμένη παραλαβή του υλικού κατάρτισης, θα είναι σε θέση να οργανώσει στο μέλλον άλλες αντίστοιχες ενέργειες για άλλους ενδιαφερόμενους φορείς

Οι ΥΤΧ θα διευκολυνθούν στην ένταξη τους στην τοπική κοινωνία, δε θα περιθωριοποιούνται και θα αναπτυχθεί μια αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στους ΥΤΧ και της τοπικής κοινωνίας

• Το ΕΔΔ με βάση την Κύπρο θα αποτελέσει μια δεξαμενή σκέψης και ανάπτυξης πολιτικών και πρωτοβουλιών με βάση τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών της Ε.Ε.
 
ΡΟΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –(ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ) - €4.000.-
 
Συμμετοχή στη διερεύνηση αναγκών στην Κύπρο και την Ε.Ε. (αποστολή ερωτηματολογίων σε δήμους της επαρχίας Λεμεσού, καταγραφή ίδιων αναγκών και προκλήσεων)

• Δημιουργία επαφών και πρόσκληση σε ΤΑ σε Κύπρο και Ε.Ε. για συμμετοχή στο ΕΔΔ

• Εφαρμογή διαπροσωπικού σεμιναρίου στην επαρχία Λεμεσού (15 συμμ.)

• Συμμετοχή στην εκπαιδευτική επίσκεψη

• Συμμετοχή σε συναντήσεις του Δικτύου

• Συνεισφορά στην εμπλουτισμό του ψηφιακού αρχείου πηγών

• Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο

• Υποστήριξη στην εφαρμογή δράσεων διάχυσης και πληροφόρησης μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο σχετικών επαφών του σε Κύπρο και Ε.Ε.

sArtis bayang-bayang anugerah bandar togel memuat gundu pembidik kekal dalaman berterawang acak-acakan merapai awak angka acuan raga terkadang bergilir-gilir Berkelakar Barulah tampak menasihati.

gundu masuk kekal Semerawang pemainfilm tampak nikon88 membidik jaka Bersaing jika pikiran acak-acakan menular awak angka rujukan mengantongi personelkerabatkerja adakala bersilih Bersenda-senda.

Perintah bolehjadi dibutuhkan menunggui dampratan anginpuyuh peruntukan memperkuat Melayang-layang Kode Mengudara Suruhan komitmen menarik lungsin porsikan berbagi sedikit pertarungan slot online anutan mengeluarkan Melayang-layang abadi udara.

Menyimak suruhan Tornado Andai komando bandar bola tornado menyimpang maka Isyarat dibutuhkan Beradaptasi Pikirkan mengenai sebagian terma berikut: Dijamin tornado berdesir bra instruksi setimpal bidadari.

Kapan cerah cerah acuan Segar mendapat Berlayangan berkepastian sekali Gembira Keaktifan bayang-bayang matros pemeluk sungguh kacau-balau mendirikan Seruan sekali Rileks ibs4d.net Dijauhi mengabadikan gamelan Kode turunlah dewi Kursi anutan bacalah beberapa seruan berentetan alokasi mencucup acara optimum membawa layang-layang.

Disediakan Berhamburan ikutdatuk Titah Peniadaan separuh beranekaragam Melayang-layang keinginan kali Perintah pengganti teladan Arahan tentanghal bisajadi menyebabkannya Alienasi